Гимн школы


Һохорой hургуули
( Һурагшадтаа ба багшанартаа зорюулнаб)

1.Һохорой Һургуулиин хγγгэд
   Ирагуу нарандал мγндэлнэ.
   Һонирхон дуунуудаа  дуулажа.
   Идын голоор зэдэлγγлнэ.
                 Дабталга:Yльгэртэй тγγхэтэй
                                 Буянтай Һургуули.
                                 Хγγгэдэй дуратай
                                 Һохорой Һургуули.
2.Эрхим басагад, хγбγγд
   Алдараа тоонтодоо асарна.
   Эсэгын заабари сахижа.
   Амараа шамдаа асарна.
                  Дабталга.
3. Һохорой Һургуулиин багшад
    Хγндэлжэ айлшадаа уярна.
    Һургаалай дээжые барижа
    Харгынь γхибγγдтээ заана.
                    Дабталга.
4. Һаншаг сагаан наһатайшуул
   Yреэлэй дээжые барижа,
    Һанаагаа хγбγγдтээ зобожо,
    Урматай урдаһаань харана.
                      Дабталга.
                                              

Хохорской школы дети
Под солнцем счастливым растут,
Прославляя старинные песни
По Идинской долине поют.
            Богатая традициями
            Счастливая школа.
            Любимая всеми
            Хохорская школа.


Комментариев нет:

Отправка комментария